TR|EN
MENÜ
Kurumsal > KVKK Metni

PAMUKKALE KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET ERİŞİM KAYITLARI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA  METNİ

İşbu aydınlatma metni, Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından internet erişim kayıtlarının tutulması kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu aydınlatma metninde değişiklik yapılması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilerinizin güncel tutulması             amacıyla (KV-3006)  adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası da (kısaca “Politika”) dahil olmak üzere ilgili tüm dokümanlar güncellenecektir. Kişisel verilerinizin işbu aydınlatma metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere yukarıda anılan Politika’dan ulaşabilirsiniz.
İşbu aydınlatma metni hakkındaki görüş ve sorularınızı tarafımızla paylaşmak için www.pk.com.tr adresinde bulunan (KV-5003)  tarafımıza iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, başvuru formları, iletişim kanalı üzerinden kullanılan elektronik formlar aracılığı ile toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları: Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; ilgili mevzuat çerçevesinde personel temini de dahil olmak üzere Şirket’in insan kaynakları süreçlerinin planlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, eğitim süreçlerinin planlanması, icra edilmesi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri araçlarının kullanımı ile güvenliğinin sağlanması, bordrolama sürecinin yönetilmesi, maaş ödemelerinin yapılması ve risk yönetimi süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.  Şirket olarak, işbu aydınlatma metninin 4. Maddesinde belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; Kanun kapsamında işlenmektedir. Belirtmek gerekir ki Şirket, kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi, Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.
 2. Kişisel Verilerin Aktarılması: Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz; işbu metnin 4. Maddesinde belirtilen aktarım sebeplerine dayalı olarak mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki alıcı gruplarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.
 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Hukuki Sebep: Şirket, yukarıda ifade edildiği gibi size ait kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği kişisel veriler kategorik ve kişisel veri bazında aşağıda verilmiş olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler ve aktarıma taraf alıcı grupları belirtilmiştir.


Veri Kategorisi İşlenen Kişisel Veriler Hukuki Sebep Aktarım Amacı Alıcı Grubu Aktarım Hukuki Sebep
Kimlik İsim, Soy isim, T.C. Kimlik No, Uyruk, Medeni Hal, Fotoğraf, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ehliyet ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Anne Adı, Baba Adı, İmza, KVKK md.5/2
Hukuki Yükümlülük,
İlgili kişi alenileştirme,
Hakkın Tesisi ve Kullanılması,
Meşru Menfaat
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi; Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması; Ücret Politikasının Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi Tedarikçiler, Müşteriler, İş Ortakları, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Hukuk Bürosu,
Bağlı Ortaklıklar
Yurtiçi: md.8/2/a-b, md.9
İletişim Adres, Telefon, E-Mail Adresi. KVKK md.5/2
Hukuki Yükümlülük,
İlgili kişi alenileştirme,
Hakkın Tesisi ve Kullanılması,
Meşru Menfaat
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi; Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi; İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi Müşteriler, İş Ortakları, Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Hukuk Bürosu,
Bağlı Ortaklıklar
Yurtiçi: md.8/2/a-b, md.9

Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların   Kullanılması

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’in ilgili (KV-5003) adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.